Anasayfa

  • 1
  •  
 
 TÜRKİYE ASKER SENDİKASI GN.BŞK.DOÇ.DR.SAYIN AHMET ZENGİN'İN DERNEĞİMİZİ ZİYARETİ SEBEBİYLE,KENDİLERİNE BU ZİYARETİN ANISINA BİR PLAKET SUNDUK.BU VESİLE İLE 14 ŞUBAT 2015 GÜNÜ YAPILACAK OLAN TAS-SEN 1.OLAĞAN GENEL KURULUNDA GENEL BAŞKANA VE YÖNETİM KURULUNA BAŞARILAR DİLİYORUZ.

SERVET KAHRAMANER
RE'SEN EMEKLİKER DERNEĞİ BŞK.
 
ÜYELERİMİZE DUYURU

DERNEK YÖNETİM KURULUMUZ 12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA SAAT 14'TE MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI H.KEMAL YARDIMCI İLE ANKARA'DA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

REDER YNT.KRL.

MSB KOMSİYON BŞK.SAYIN OĞUZ KAAN KÖKSAL'I ZİYARETİMİZ
TSK’DE AYIRMA İŞLEMLERİNDE YAPILAN HUKUKSUZLUKLAR

VE DEĞERLENDİRME RAPORUMUZ

 

Ayırma” işlemi, 926 sayılı TSK Personel Kanununda subay ve astsubayların istekleri dışında, bulundukları statü dışına çıkarılmaları (statülerine son verilmeleri) sonucu doğuran, tek taraflı bir idari tasarruf (işlem) anlamında kullanılmış ve ana esasları düzenlenmiştir.

İdarenin, sahip olduğu takdir yetkisine dayanarak tesis edilebileceği “ayırma” işlemleri ise 926 sayılı TSK Personel Kanununun 50/c  maddesinde subaylar yönünden; 94/b maddesinde de astsubaylar bakımından sayılmış bulunmaktadır.

Bu ayırma şekilleri 926 sayılı TSK Personel Kanunu 50/c ve 94/b maddelerine göre şu şekilde açıklanmıştır.  

c) Disiplinsizlik veya Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma

Disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyen subay ve  astsubayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C. Emekli Sandığı kanunu hükümleri uygulanır.  

Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

Şimdi bu sebeplerin neler olduğuna detaylıca bakmak lazım:

 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 50/c  ve  94/b maddesinin disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma hükmü ile bu Kanun’a istinaden 27 Aralık 1998 tarihli 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Subay Sicil Yönetmeliği’nin 91. maddesi ile 28 Aralık 1998 tarihli 23567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 60. maddesinin ;

a) Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmaması,

 b) Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyememesi,

 c) (Değişik bend: 13/06/2003 - 25137 S. R.G. Yön./1. md.) Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olması,

 d) (Ek bend: 13/06/2003 - 25137 S. R.G. Yön./1. md.) Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk halleri hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeleyecek şekilde aşırı derecede borçlanmaya düşkün olması ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmesi,

 e) Silahlı Kuvvetlerin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunması,

 f) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar.

hükümlerine istinaden, sicil raporları söz konusu “sübjektif ölçütlere” dayalı olarak, menfi şekilde düzenlenen çok sayıda subay ve astsubay mağdur edilmişlerdir.

Ancak,halen yürürlükte olan Türk Ceza Kanununda(TCK),sicil yönetmeliğinin 91 ve 60.maddelerinin  a,b,c,d,e ve f  bentlerinde belirtildiği gibi bir “SUÇ “ tanımı yapılmamış olmasına rağmen, söz konusu Yönetmelikler yoluyla asker personel için yeni bir suç tanımı yapıldığı ve suç kavramının yasalara aykırı şekilde genişletildiği görülmektedir.  

Bu personel hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulandığı için bu kişilerden, ayırma işlemi tarihi itibarıyla, emekli hakkını elde edemeyenler, emekli ikramiyesi dahi alamamışlar ve maddi açıdan büyük kayba uğramışlardır.(*)

 Öte yandan,  ordudan ayırma işlemleri sadece YAŞ Kararları ile değil, bunun yanı sıra, Milli Savunma Bakanları tarafından onaylanan Kararnameler ve sicil raporları yoluyla da yapılmıştır. YAŞ Kararından farklı olarak Bakan onayıyla atılan bu personel ile sıralı amirleri tarafından zayıf sicil notu aldıkları için atılan asker personel kamuoyunda pek fazla bilinmemektedir.(**)

 Bu yöntemlerle ordudan atılanlar için YAŞ’zedelerden farklı olarak, temyiz yolu açık gibi görünmektedir. Ancak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin yerindelik denetimi yapamaması sebebiyle, bu kişilerin hak arama mücadelesi olumsuz sonuçlanmıştır. Tıpkı YAŞ’zedeler gibi, bu yollarla ordudan atılan kişilerin AİHM’deki hak arama mücadeleleri de başarısız olmuştur. (***)

SONUÇ VE TALEP:

Bu açıklamalar ışığında,Türk Silahlı Kuvvetlerinden YAŞ kararları dışında,Bakan onayı veya Kararnameler yolu ile ilişkisi kesilen personelin, 22 Mart 2011 tarihinde çıkarılan 6191 sayılı yasanın geçici 32.maddesinden faydalandırılmadığı için bir kez daha mağdur edildiği ortadadır.Keza ilişik kesme işlemlerinde uygulanan yolların,Yasalara ve  Anayasaya aykırılığı ise tescillenmiştir.Aynı türden mağduriyetler arasında yapılan bu ayırımcılığın giderilmesi, Anayasanın eşitlik ilkesi ile uluslar arası ayırımcılığı yasaklayan sözleşmelerinin de bir gereğidir.Aksi taktirde bireylerin hukuk devletine olan inançları zedelenecektir.Siyasi iradenin,adalet duygusunu sağlam temellere oturtması ve idare eliyle mağdur edilen kişilerin mağduriyetini telafi etmesi en büyük sorumluluğudur.

(*),(**),(***) –Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporundan Alıntıdır.

   

                                                                                                                        

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

İLGİ :

a)22 Mart 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu ile 926 sayılı TSK personel Kanununa eklenen geçici 32.madde

b)22 Haziran 2006 tarihli 5525 sayılı Kanun

KONU :

İlgi(a) ile kapsam dışı bırakılan mağdurlara özlük haklarının iade edilmesi hk.

1-İlgi (a) da belirtilen yasa çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden “Yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şura “kararları ile ilişiği kesilenlere bazı özlük hakları verilmiş ve yıllardır süren mağduriyetleri sona erdirilmiştir.

2-İlgi(b) de belirtilen yasa çerçevesinde,özellikle 28 Şubat post-modern darbe sürecinde disiplin gerekçeleri ile memuriyetten çıkarılanlara memuriyete dönüş imkanı verilmiş ve mağduriyetleri sona erdirilmiştir.

3-Yukarıda sözü edilen bir takım yasal düzenlemelerle farklı dönemlerde disiplin gerekçeleri ile memuriyetten çıkarılanlara sosyal devlet olmanın gereği olarak bazı özlük hakları geri verilmiştir.Ancak aynı dönemlerde,aynı gerekçelerle TSK’den Bakan Onayı veya Kararnamelerle ilişiği kesilenler bu düzenlemelerden yararlanamamışlardır.

4-Aynı türden mağdur ve mağduriyetler arasında yapılan ayırımcılığın, Anayasanın  ve  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin eşitlik ilklerine aykırı olduğu aşikardır.Özellikle 926 sayılı TSK Personel Kanununa tabi olanlar arasında ayırımcılık yapılması,devlete ve kurumlarına olan güven ve adalet duygularını zedelemiş,söz konusu yasadan yararlanamayan kişiler üzerinde ağır tramvalara yol açmıştır.

 

SONUÇ VE TALEP :

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Referandumla Anayasanın 125.maddesinde yapılan değişiklik ile “Yüksek Askeri Şura’nın terfi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç tüm ilişik kesme işlemleri yargı denetimine açılmış olmasına rağmen” Yüksek Askeri Şura(YAŞ) kararları ile ilişiği kesilenlere yargı yolu kullandırılmadan 6191 sayılı yasanın geçici 32.maddesi ile özlük hakları verilmiştir.Bu gerekçeler ışığında ;TSK’den Bakan Onayı veya Kararnamelerle(Sözde yargı denetimine açık idari işlemlerle) ilişiği kesilenlere  de özlük haklarının verilmesi sosyal hukuk devleti olmanın  ve Anayasanın eşitlik ilkesinin bir gereğidir.Bu vesile ile ilgi(a) da belirtilen kanunun kapsamı dışında bırakılan mağdurlar için yasal bir düzenleme yapılmasını arz ederiz.Saygılarıma.

 

 

 

 

 

9

 

AİDAT VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN PTT BANK HESAP NO:
8750002


Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
14° 26° 6°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret123640